CЯuelCOMA

60 tekstów – auto­rem jest CЯuel­CO­MA.

Zwarcie

Ciszy, in­terfe­ren­cji nagły ciąg dalszy,
prze­noszo­ny ładu­nek ob­wo­du dużo słabszy.
Płynie gdzieś w przes­tworzach, uno­si się do góry,
Cze­ka na błys­ka­wicę, aby przejąć moc od burzy.
Dwa ujem­ne ładun­ki, wza­jem­nie się od­pychające,
między ni­mi zwar­cie, błąd, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 stycznia 2017, 21:56

Niedzielnie

Nie­dziel­ny po­ranek bar­dzo długi...
Nie­dziel­na at­mosfe­ra- cisza, jak kto lubi.
Nie­dziel­nie wspólnie przy śniada­niowym stole,
a ja wciąż w sen­nym padole.
Nie­dziel­na ka­wa nie pobudza,
Nie­dziel­na książka nie ciekawi,
a nie­dzielną fraszkę pisząc
mózg może napływ myśli przetrawi. 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 11 grudnia 2016, 12:53

Leszy

Po omac­ku las ko­lor swój traci,
Za dnia, gdy słońce pali
wszys­tko wi­dać to co w oddali.

Pew­ne­go ra­zu drogę żem zgu­bił
na trak­cie do wios­ki swej.
Blask księżyca oświet­lał wodę,
która miała pop­ro­wadzić mię.

Szlak ni dotąd [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 3 listopada 2016, 19:57

1

Myślę, że nad­szedł czas, aby wyz­nać światu swoją dys­po­zycyj­ność. Ro­bię to, co chcę i to, co uważam za słuszne. Jest tyl­ko coś co mnie og­ra­nicza... Czas i ulot­ność chwi­li, no ale na to nie mam wpływu. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 21 października 2016, 12:12

Serce

Trud­no mi
gdy po­myślę so­bie
ile to człowiek bez ser­ca
wyt­rzy­mać może ?

Spo­koj­ne, nie­wzruszo­ne, jak­by chłodne...
Nieistniejące.
Po co o tym myśleć
sko­ro ser­ce nie sługa...
Sa­mo przyj­dzie.

Nad­chodzi w końcu po­ra taka
gdy z lo­du coś się skrapla.
Wa­li jak uderze­nia młota,
bez opa­mięta­nia.

Nie wie­rzysz ? Sprawdź sama. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 20 października 2016, 06:53

Nieus­tanne zas­po­kaja­nie naszej wo­li jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu. 

myśl • 5 września 2016, 21:42

Koń cz.1

Dro­ga była pusta,
cisza mroczyła sennością...
Ka­wał po­la po­ganiał często ko­nia
co dźwi­gał Bożą Mękę. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 2 września 2016, 17:37

Uczę się

Przyk­ro mi, że nie pot­ra­fię jeszcze tak wielu rzeczy... ale sta­ram się nad­ra­biać za­ległości i uczyć się no­wych rzeczy. Jeszcze na wszys­tko przy­jedzie czas... nie mogę wszys­tkiego od ra­zu, bo zwa­riuje i stanę się nieszczęśliwy. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 11 sierpnia 2016, 23:12

Cza­sami zwykłe NIE jest lep­sze niż pew­ność na 99 procent... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 9 sierpnia 2016, 18:37

Nadziemskie ciepło

Łyk ciepłej herbaty,
wnik­li­we ciepłe spojrzenie,
ciepłe dwa ciała,
go­towe na odprężenie.

Ciepłe de­likat­ne muśnięcie,
Ciepłe ust zetknięcie,
twój za­pach jest wszędzie...

Roz­pięte włosy fa­lują bujnie,
gdy KTOŚ swą dłoń w nie podsunie. 

erotyk
zebrał 4 fiszki • 18 czerwca 2016, 23:36

CЯuelCOMA

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

CЯuelCOMA

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

14 stycznia 2017, 22:09CЯuelCOMA sko­men­to­wał tek­st przestrzeń

21 października 2016, 15:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st 1

21 października 2016, 15:21CЯuelCOMA sko­men­to­wał tek­st 1

21 października 2016, 15:19piórem2 sko­men­to­wał tek­st 1

21 października 2016, 10:12CЯuelCOMA sko­men­to­wał tek­st Niczego nie udźwig­niesz, gdy [...]

21 października 2016, 10:11CЯuelCOMA sko­men­to­wał tek­st Każdy z nas jest [...]

20 października 2016, 10:50Cris sko­men­to­wał tek­st Serce

6 września 2016, 22:37$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Nieustanne zas­po­kaja­nie naszej wo­li [...]

5 września 2016, 23:04Irracja sko­men­to­wał tek­st Nieustanne zas­po­kaja­nie naszej wo­li [...]

5 września 2016, 22:52CЯuelCOMA sko­men­to­wał tek­st Nieustanne zas­po­kaja­nie naszej wo­li [...]